Monday, November 15, 2010

Hanoi Wedding

Wedding ceremony at Nom Pagoda, Hanoi